Co s sebou a co ne

Při přijetí do DÚ je potřeba předložit následující dokumenty: občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny, rodný list, vysvědčení ze ZŠ, popř. následující, lékařská zpráva pediatra, pokud je Vaše dcera v péči odborného lékaře či užívá léky. Léky s přesným rozpisem dávkování přibalte s sebou. Kromě oblečení si klientky mohou s sebou přivézt věci osobní potřeby (mobilní telefon, kniha, fén na vlasy), pokud chodí do školy, vezmou si s sebou učební materiály (učebnice, sešity, psací potřeby). Nevhodné jsou cenné předměty, elektronika či elektrické spotřebiče. Pokud si takovéto předměty klientka přiveze s sebou do DÚ, jsou vráceny rodičům, popř. uloženy v depozitu ústavu.

Strategie pobytu

Pobyt v DÚ je organizován v systému řady prostupných oddělení.  Činnost oddělení A je koncipována do interiéru DÚ, probíhá pod přímým vedením odborných pracovníků DÚ, důraz je kladen na práci ve skupině. Činnost oddělení B  je organizována  do terapeutických skupin v zaměření odlišně orientovaných. Na počátku probíhá především v objektu DÚ, pobyt mimo je realizován výhradně za přítomnosti odborného pracovníka a v rámci programu oddělení. Postupně je program orientován také mimo bezpečné prostředí objektu (např. docházka do veřejné školy, do práce, samostatné vycházky, zájmová činnost aj.), je založen na samostatném plnění úkolů, vyplývajících z individuálního plánu klientky.

Výuka a příprava do školy

Výuka je rovnoměrně rozložena do celého dne, jednotlivé edukační programy jsou zaměřeny především na opakování a prohlubování učiva ze základní školy. Sleduje se rozsah znalostí a všeobecný přehled, studijní předpoklady a pracovní návyky klientek. Výuka je přizpůsobena individuálním vzdělávacím potřebám každé klientky. Studentky veřejných škol se připravují podle individuálního plánu kmenové školy, v průběhu plnění programu pak pokračují v návštěvě školy. Klientky, u kterých byla ukončena školní příprava, se vzdělávají v programu zaměřeném na opakování učiva a současně je hledán a organizován perspektivní vzdělávací program ve veřejných školách či ve specializovaném výchovném zařízení, pokud to vývoj problematiky vyžaduje.


Oblečení a osobní věci

Vaše dcera bude potřebovat oblečení zhruba na 8 týdnů, přiměřeně roční době. Měla by mít s sebou pohodlný domácí oděv + přezůvky, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny i na hřiště, přiměřené oblečení na vycházky či návštěvy kulturních zařízení. Oblečení je možno průběžně během pobytu obměňovat a doplňovat. K uložení osobních věcí a oblečení slouží uzamykatelná skříňka klientky. K údržbě oblečení slouží volně dostupné automatické pračky. K identifikaci a bezpečí oblečení a osobních věcí slouží také soupis těchto věcí(šatní lístek klientky). Prostory pro ukládání osobních věcí  a oblečení jsou omezené!

Telefonování

Klientky mají k dispozici veřejný telefonní automat, ve vymezeném čase mohou telefonovat také ze svého mobilního telefonu. Své dceři můžete volat každý den v době od 12.00 do 13.00 hodin a dále od 18.00 do 20.00 hodin

Volat  můžete každý den v době od 12:00 do 13:00 a dále od 18:00 do 20:00 na telefonní číslo: 241 723 646,

příp. na mobilní telefony jednotlivých oddělení:

-           oddělení A základního diagnostického pobytu: 774 080 339

-           oddělení B základního diagnostického pobytu: 775 334 191

Telefonické spojení na oddělení prodlouženého pobytu a matky s dětmi:

-           oddělení D: 774 031 872

-           oddělení M: 774 987 263

Telefonní číslo 241 723 646 můžete využít také k jednání s odbornými pracovníky DÚ, a to každý všední den mezi 8:00 a 16:00.

Psaní dopisů a korespondence

Dopisy mohou klientky odesílat i přijímat bez omezení. Poštovné si hradí z kapesného, ostatní potřeby obdrží na požádání. Korespondence probíhá zásadně se zachováním listovního tajemství.

Kapesné

Diagnostický ústav poskytuje kapesné ve výši 300 – 450 Kč měsíčně. Za období kratší než jeden měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, které je dívka v péči zařízení. Denní kapesné činí 1/30 měsíční částky.

Pokud je klientka na propustce dle § 23 odst. 1 písm. a) či dle § 23odst. 1 písm. c) Zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kapesné jí nenáleží.

Během hospitalizace ve zdravotnickém zařízení náleží klientce kapesné v plné výši.

V případě pobytu formou smlouvy s rodiči je nezbytné, aby rodiče sami vytvořili obdobné finanční podmínky.

Návštěvy u nás

Návštěvy pro rodiče, resp. osoby odpovědné za výchovu, jsou vždy v neděli od 13.00 do 16.00 hodin. V té době je rovněž pro vzájemné konzultace k dispozici odborný pracovník diagnostického ústavu. V případě potřeby lze k návštěvě využít i všední dny, vždy však po předchozí telefonické domluvě se sociální pracovnicí DÚ. Při vstupu kontrolujeme totožnost, je proto třeba vzít si s sebou občanský průkaz.

Prosíme o to, abyste s sebou nevozili ze zdravotních důvodů rychle se kazící  potraviny.


Návštěvy doma

Možnost krátkodobého přechodného pobytu mimo DÚ získávají klientky v průběhu pobytu na oddělení B1, v oddělení B2 pak dívky mohou jezdit domů již pravidelně. Návštěvy doma jsou součástí programů a uskutečňují se po vzájemné dohodě, na základě terapeutického kontraktu a s konkrétním cílem a úkoly. Návštěvy doma probíhají zpravidla o víkendech, v případě potřeby lze využít i všední dny (návštěva odborného lékaře, jednání na úřadu, ve škole). Realizace přechodného pobytu mimo DÚ je podmíněna písemnou žádostí zákonného zástupce klientky a písemným souhlasem příslušného sociálního pracovníka OSPOD v místě bydliště, pokud jde o pobyt  z rozhodnutí soudu.

Hygiena

Základní hygienické vybavení obdrží každá dívka bezprostředně po přijetí do DÚ, může však používat i své vlastní. Doporučujeme nepořizovat příliš nákladnou hygienickou a kosmetickou výbavu.

Sport

Sportovní aktivity jsou pravidelnou součástí edukačních programů jednotlivých oddělení. K dispozici jsou tělocvična  a víceúčelové hřiště v areálu DÚ. Využíván je také přilehlý přírodní areál, sportovní aktivity jsou přizpůsobeny roční době. Zařazovány jsou také zátěžové pobyty mimo Prahu.

Ubytování

Ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.

Uložení osobních věcí

Je možné v uzamykatelných skříních.

 

Vše je zařízeno tak, aby vaší dceři chyběla v době pobytu jen vaše přítomnost, domov a ujištění vaší lásky.

co s sebou

V den nástupu do zařízení je třeba předat následující doklady:

-          originál občanského průkazu

-          originál průkazu pojištěnce

-          originál rodného listu

-          originál Zdravotního a očkovacího průkazu

-          lékařské potvrzení o tom, že je vaše dcera schopna nástupu do kolektivního zařízení, a to maximálně 3 dny staré

-          vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy

-          současnou školní dokumentaci (vysvědčení, rozhodnutí o přijetí ke studiu, rozhodnutí o ukončení studia, učebnice, sešity apod.)

-          v případě evidence na úřadu práce Potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

-          platné soudní rozhodnutí o umístění do našeho zařízení (s vyznačenou vykonatelností či právní mocí)

-          návrh na nařízení soudního rozhodnutí

-          pokud je dívka přijímána na dobrovolný diagnostický pobyt, je třeba doložit Žádost osob odpovědných za výchovu a doporučení instituce (školy nebo Orgánu sociálně právní ochrany dětí)

-          Orgán sociálně právní ochrany dětí dokládá nejpozději v den přijetí Osobní list dítěte

-          pokud má dcera předepsané léky, prosíme o dodání léku a vypsané dávkování

stravování

Školní jídelna je zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení jako součást Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19.

Školní jídelna poskytuje služby dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., a to:

-          zajišťuje klientům Diagnostického ústavu celodenní stravu skládající se z 6ti chodů (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a večeře II.).

-          zajišťuje stravování zaměstnanců Diagnostického ústavu (oběd, večeře).

Místo poskytování služeb:                             Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4

Nejvyšší povolený počet stravovaných:         100

 

 

tiskopisy ke stažení

Potvrzení příjmů - Otec

Potvrzení příjmů - Matka

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let