Detašované pracoviště : Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 12 - Modřany

tel.: 241 770 041, 244 403 198

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Oddělení R poskytuje preventivně výchovný pobytový program klientům od dvanácti do osmnácti let, který je určen dětem s poruchami chování a s problémy ve vztahu a komunikaci s rodiči nebo v širším sociálním prostředí. Pobyt je realizován na základě smlouvy mezi organizací, klientem a jeho zákonným zástupcem. Nejčastěji probíhá v uzavřené skupině a je zpravidla koncipován na dobu osmi týdnů. Během pobytu dítě nepřeruší docházku do školy ani důležité pozitivní kontakty se svým sociálním okolím. Integrální součástí programu internátního oddělení, kromě individuální a skupinové práce s dítětem, je podpora a posílení pozitivních rodinných vazeb a rodiny jako celku. Z tohoto důvodu je důležitou podmínkou pobytu zájem a udržení spolupráce členů rodiny dítěte.

V průběhu pobytu je dále zajištěn pravidelný kontakt se školou, případně s kurátorem či dalšími odbornými pracovišti, která jsou do řešení situace dítěte a jeho rodiny zainteresována.

Před ukončením pobytu klient spolu se svým garantem zpracovává plán dalších aktivit a úkolů na dobu nejméně dvou měsíců. Po tuto dobu je podle potřeby v kontaktu se svým garantem.

Po ukončení pobytu je možná návazná ambulantní spolupráce dítěte a jeho rodiny s pracovníky oddělení, případně zařazení klienta do terapeutické skupiny následné péče.

Vedoucí oddělení 

Mgr. Jeanette Švíková
Tel: 770199 920